اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی راه آهن
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی – دپارتمان مهندسی راه آهن

به دپارتمان مهندسی راه آهن خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد :
گروه ماشین های ریلی
گروه خط و ابنیه
گروه بهره برداری
گروه ایمنی
گروه راه آهن برقی
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here