اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی نفت
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی – دپارتمان مهندسی نفت

به دپارتمان مهندسی نفت خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد :
گروه مهندسی اکتشاف نفت
گروه مهندسی حفاری و بهره برداری نفت
گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری
گروه صنایع پایین دستی
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here