اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی برق
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی – دپارتمان مهندسی برق

به دپارتمان مهندسی برق خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد:
گروه مخابرات
گروه قدرت
گروه الکترونیک
گروه کنترل
گروه مهندسی پزشکی
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here