اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی خودرو
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی – دپارتمان مهندسی خودرو

به دپارتمان مهندسی خودرو خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد :
گروه سیستم محرکه خودرو
گروه سیستم تعلیق، ترمز و فرمان
گروه سازه بدنه خودور
گروه طراحی مفهومی خودرو
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here